ถ่านดูดกลิ่น (Modified Activated Carbon)
คุณภาพสูง รับรองผลจากการศึกษาวิจัยการ
เพิ่มประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์
 
บริษัท บี.เค. คาร์บอน พลัส จำกัด
56/120 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน 59 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220